GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO

Zemljišče pod stavbo predstavlja navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. Evidentira se s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, površino zemljišča pod stavbo in identifikacijsko oznako stavbe.

Elaborat za vpis zemljišča pod stavbo se izdela v primeru prvega vpisa stavbe (v sklopu elaborata evidentiranja stavbe ali kot predhodni postopek vpisa stavbe v kataster stavb), kot tudi v primeru izdelave elaborata za spremembo podatkov katastra stavb, če se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe oziroma dozidavi dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb sta predpogoj za pridobitev hišne številke, vzpostavitev etažne lastnine na večstanovanjskih stavbah,...