GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se določi v obliki bonitetnih točk in se vodi za posamezno parcelo. Vrednost bonitetnih točk se giblje med 0 in 100, pri čemer velja, da je zemljišče s 100 bonitetnimi točkami najboljše proizvodno sposobno zemljišče.

Na vrednost bonitetne točke vplivajo lastnosti tal, klima, relief in posebni vplivi kot so skalovitost, poplavnost, sušnost, ekspozicija, odprtost in zaprtost, zasenčenost in vetrovnost, za gozdna zemljišča pa skalovitost, poplavnost in sušnost.

Sprememba bonitete zemljišča se evidentira na podlagi elaborata spremembe bonitete zemljišča. Za kmetijska in gozdna zemljišča je sestavni del elaborata Poročilo o ugotovljenih lastnostih tal, klime, reliefa in posebnih vplivov katerega, na podlagi terenskega ogleda, izdela kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak s pooblastilom za bonitiranje. Boniteta zemljišča je vezana na območje dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se vodi v evidenci na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Za zemljišča pod stavbo in zemljišča, ki so po dejanski rabi uvrščena med pozidana, vodna ali neplodna zemljišča, so določene bonitetne točke v vrednosti nič. Uskladitev podatkov v evidenci zemljiškega katastra se v tem primeru evidentira na podlagi elaborata spremembe, sodelovanje kmetijskega oziroma gozdarskega strokovnjaka pa ni potrebno.