GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

OZNAČITEV MEJE V NARAVI

Z mejnimi znamenji ali mejniki se lahko označijo le urejene zemljiško-katastrske točke meje, ki je urejena na podlagi dokončne odločbe. Označitev se lahko izvede:
- takoj po opravljeni mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele in, če lastniki sosednjih parcel soglašajo s predlagano mejo ali
- kot samostojni postopek.

Meja, ki ima v zemljiške katastru že status urejene meje se lahko označi v naravi z mejniki na zahtevo enega od lastnikov ali solastnikov parcel. O označitvi meje v naravi se izdela tehnični poročilo, ki vsebuje seznam obveščenih in seznam prisotnih lastnikov parcel, podatke, ki so bili uporabljeni za označitev meje, datum označitve meje v naravi in skico označitve meje parcele. Tehnično poročilo geodetsko podjetje pošlje lastniku parcele, lastnikom sosednjih parcel ter geodetski upravi.