GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

SPREMEMBA PODATKOV KATASTRA STAVB

Elaborat za spremembe podatkov v katastru stavb se lahko izdela, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb (stavba ima katastrski vpis) in, če so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo (vzpostavljena mora biti popolna etažna lastnina).

Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:
- sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
- sprememba lege, oblike ali površine,
- sprememba dejanske rabe,
- sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
- združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
- vpis novega dela stavbe,
- izbris stavbe ali dela stavbe.

Elaborat sprememb podatkov katastra stavb mora vsebovati zapisnik obravnave in vprašalnik registra nepremičnin, v primeru, če se spremenijo podatki o velikosti in obliki stavbe pa tudi elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbo.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb predvideva tudi poenostavljen način sprememb posameznih podatkov vpisanih v katastru stavb. Na podlagi vlagateljeve zahteve za spremembo podatka katastra stavb se lahko spremeni podatek o:
- dejanski rabi dela stavbe,
- prostorih, ki pripadajo stanovanju,
- površini prostorov,
- številu etaž,
- pritlični etaži,
- številki etaže.

Obrazci elaborata morajo biti izdelani na papirju, vse obrazce mora vlagatelj podpisati. V primeru solastništva posameznega dela stavbe obrazce podpišejo vsi solastniki, za skupne prostore pa upravnik stavbe.