GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

SPREMEMBA DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČA

V zemljiškem katastru se vodijo podatki o dejanskih rabah zemljišč, ki jih delimo na: kmetijska, gozdna, vodna, neplodna in pozidana zemljišča. Geodetska uprava, v skladu z letnim programom dela državne geodetske službe, po uradni dolžnosti vpisuje spremembe podatkov o dejanski rabi zemljišč, če ugotovi, da se vpisani podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem.

Podatek o spremembi dejanske rabe zemljišča se na podlagi elaborata spremembe dejanske rabe zemljišča lahko vpiše tudi na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zemljišča. Z elaboratom se javijo očitne napake v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ali pa spremembe, ki so že vidne na digitalnih ortofoto posnetkih, dejanska raba pa še ni bila v procesu obnovitve.