GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

 

 

 

 

GEODETSKI NAČRT

Po definiciji iz Pravilnika o geodetskem načrtu je geodetski načrt prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt je sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta, ki velja kot potrdilo odgovornega geodeta, da je geodetski načrt izdelan skladno s predpisi (ZUreP-1, ZGO-1 in drugi) in z namenom uporabe geodetskega načrta.

Geodetski načrt sestavljajo naslednje sestavine:
- relief (plastnice, detajlne točke s podanimi nadmorskimi višinami, izris brežin),
- vode (tekoče in stoječe vode),
- rastlinstvo (vrsta poraščenosti terena),
- stavbe (grajeni objekti, objekt, ki ima stene in streho, npr. stanovanjska, poslovna, gospodarsko poslopje itd.),
- gradbeni inženirski objekti (kar je zgrajeno za zadovoljevanje določenih potreb, npr. ceste, mostovi, jezovi itd.),
- raba zemljišč (uporabnost zemljišč za določen namen),
- zemljepisna imena (naselbinska imena, imena objektov, vodovij, reliefnih oblik, pokrajinskih enot in prometnih danosti),
- geodetske točke,
- zemljiške parcele,
- administrativne meje in
- druge fizične strukture in pojavi.

Pravila za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov so določena s Topografskim ključem, ki se uporablja za določitev topografskih znakov za prikaz vsebine v geodetskih načrtih. Topografski ključ vsebuje splošne napotke za izdelavo in uporabo geodetskih načrtov, določila o matematični osnovi geodetskih načrtov, knjižnico topografskih znakov z navodilom o oblikovanju pisav, navodila za izris geodetskih načrtov na fizičnem nosilcu in navodila za uporabo geodetskih načrtov.

Vsebina, podrobnost prikaza, predvsem pa horizontalna in višinska natančnost ter točnost prikazane vsebine je odvisna od namena za katerega se geodetski načrt izdeluje. Na podlagi Pravilnika ločimo tri vrste geodetskega načrta:
- geodetski načrt, ki je namenjen za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objektov,
- geodetski načrt, ki je namenjen za pripravo lokacijskih načrtov in
- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, ki je predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je potrebno pridobiti pred prvo uporabo objekta (pri nezahtevnih in enostavnih objektih uporabno dovoljenje ni potrebno).