GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

 

 

 

 

 

KOMASACIJA

Komasacija pomeni zložbo parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in ponovno preoblikovanje zemljišč. V postopku komasacije se vsa zemljišča na določenem (komasacijskem) območju najprej združijo in nato razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak od njih čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so lahko kmetijska zemljišča, gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča, tudi zemljišča na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Komasacija se izvaja na podlagi pogodbe med lastniki (pogodbena komasacija) ali na podlagi upravne odločbe (upravna komasacija).

S komasacijo se zasledujejo različni nameni, odvisno od zakona, ki jo ureja:
- zaokroževanje kmetijskih zemljišč in vzpostavitev optimalnih poti zaradi gospodarnejše kmetijske proizvodnje (Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ);
- racionalno načrtovanje in izvedba z občinskim lokacijskim načrtom predvidene prostorske ureditve ter pridobivanje potrebnih zemljišč za javne površine (Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1);
- določanje gradbenih parcel obstoječim objektom ali preoblikovanje zemljišča več stanovanjskih stavb oz. stavb v etažni lastnini (Zakon o graditvi objektov - ZGO-1).

Pogodbena komasacija se izvede izključno na podlagi pogodbe sklenjene med lastniki zemljišč na komasacijskem območju. S pogodbo lastniki natančno uredijo medsebojne odnose glede vloženih in na novo pridobljenih parcel. V pogodbi se običajno podrobno določi in tudi prikaže staro in novo stanje pogodbene komasacije. Podpisi na pogodbi o komasaciji morajo biti notarsko overjeni.

Pogoj za komasacijo je urejen obod komasacijskega območja. Za pogodbeno komasacijo je potrebno soglasje vseh lastnikov zemljišč na komasacijskem območju, ki med seboj sklenejo pogodbo o komasaciji, in komasacijsko dovoljenje, ki ga izda upravna enota, oziroma, odločba o določitvi gradbene parcele pri komasaciji zaradi določitve gradbene parcele. Vsi lastnik morajo biti po končani komasaciji seznanjeni s potekom na novo nastalih mej v naravi.

Prednosti komasacije:
- Komasacija se, za razliko od parcelacije, lahko izvaja na parcelah različnega lastništva.
- Z zmanjšanjem števila in povečanjem površin parcel se izboljšajo delovni in proizvodni pogoji ter zmanjšajo proizvodni stroški.
- S pravilnejšimi oblikami parcel pridobimo nove obdelovalne površine, ki so bile prej neuporabne.
- Izključeni so spori glede ureditve meje med parcelami, ki so predmet komasacije.
- Namesto številnih parcelacij, pogodb in s tem povezanimi stroški imamo enoten postopek, v katerem pride do evidentiranja novih parcel in njihovih meja v zemljiškem katastru ter do prenosa lastninske pravice v zemljiški knjigi na več parcelah hkrati na podlagi ene same pogodbe, kar je za lastnike stroškovno in časovno bistveno ugodneje.
- Pogodba o komasaciji ni podvržena davku na promet nepremičnin.