GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

 

 

 

 

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb. Podatki katastra stavb se povezujejo z zemljiškim katastrom (katastrska občina, številka parcele zemljišča pod ali nad stavbo), registrom prostorskih enot (občina, naselje, ulica, hišna številka in dodatek k hišni številki) in zemljiško knjigo.

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb vsebuje podatke o:
- identifikacijski oznaki stavbe in dela stavbe,
- lastniku dela stavbe,
- upravljavcu dela stavbe,
- legi in obliki stavbe,
- površini,
- dejanski rabi stavbe in delov stavb,
- številki stanovanja ali poslovnega prostora.

Sestavni del elaborata za vpis stavbe v kataster stavb je izpolnjen vprašalnik o nepremičninah, katerega namen je vzpostavitev in vodenja registra nepremičnin. Register nepremičnin je zbirka podatkov o nepremičninah, ki zagotavlja podatke, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi.

Za stavbe, ki so bile zgrajene po uveljavitvi Zakona o graditvi objektov, torej po 1. 1. 2003 je sestavni del elaborata za vpis stavbe v kataster stavb zapisnik obravnave. Za starejše stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003 ZEN predvideva javno seznanitev z elaboratom, pri čemer je pomembno, da so vse upravičene stranke z razgrnjenimi podatki seznanjene. Razgrnitev mora trajati najmanj 15 dni.

Določitev dejanske rabe stavbe in delov stavbe

Tako dejanska raba stavbe, kot dejanska raba dela stavbe je lahko stanovanjska ali nestanovanjska. Podrobnejša delitev dejanske rabe dela stavbe je usklajena z enotno klasifikacijo objektov, ki jo določa Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena in se določi glede na pretežni namen uporabe stavbe.

Izračun neto tlorisne in uporabne površine dela stavbe

Neto tlorisna površina dela stavbe je vsota površin vseh prostorov, ki pripadajo delu stavbe. Izračun uporabne površine dela stavbe je odvisen od dejanske rabe dela stavbe, v osnovi pa velja, da uporabna površina predstavlja vsoto neto tlorisne površine prostorov, ki se uporabljajo za enak namen kot del stavbe. Pri izračunu uporabne površine dela stavbe se ne upoštevajo prostori ali deli prostorov, katerih višina je nižja od 1,6 m.