GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba

UREDITEV MEJE

Meje se urejajo v postopku ureditve meje ali dela meje, ki ga v okviru geodetske storitve izvaja geodetsko podjetje, na podlagi upravnega postopka pa Geodetska uprava RS (GURS) evidentira v zemljiškem katastru. Meja je urejena, ko GURS izda dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Če pride do spora in meje ni mogoče urediti v geodetskem postopku, se meja ureja v sodnem postopku.

Cilj ureditve meje je uskladitev meje v naravi s podatki zemljiškega katastra. Ureditev meje je lahko samostojna storitev ali predhodni postopek spreminjanja meje (parcelacija, izravnava meje).

Mejo je smiselno urediti:
- Če ne poznamo njenega poteka v naravi in bi zaradi tega lahko prišlo do medsosedskega spora. Urejene meje preprečujejo mejne spore in so garant dobrih sosedskih odnosov, ker mejaši poznajo potek meje v naravi.
- Če nas zanima točna površina parcele. Dokler parcela nima urejenih vseh meja, namreč ne poznamo njene dejanske površine, saj v zemljiškem katastru vpisana površina od nje pogosto odstopa. Običajno so razlog za to stare, nenatančne meritve ali matematični izračun površine v primeru parcelacije, ko se je uredila le nova parcelacijska meja. Ker se parcele običajno prodajajo po ceni za m2, kupec neurejene parcele, tvega, da bo zanjo plačali več, kot znaša njena dejanska površina.
- Če nameravamo graditi. Z ureditvijo meje odmerimo zemljiško parcelo za gradnjo.
- Če prodajamo parcelo, saj ima urejena nepremičnina večjo tržno vrednost.
- Če kupujemo nepremičnino, saj nihče ne želi kupiti parcele le na papirju, katastrsko, kot tudi pravno, urejena nepremičnina pa zagotavlja veren pravni promet.