GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

KATASTRSKA GEODEZIJA

Ureditev meje

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Evidentiranje stavbe

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Označitev meje v naravi

Vpis stavbe v kataster stavb

Sprememba podatkov katastra stavb

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Izdelava geodetskega načrta

Zakoličba objekta

ZAKOLIČBA

Prenos projekta v naravo, ki ga izvedemo z zakoličevanjem točk, je najpomembnejši postopek inženirske geodezije. Pod zakoličevanjem se razume prenos geometričnih veličin projekta v naravo oziroma označitev in stabilizacija niza točk s potrebno točnostjo, ki označujejo lego in obliko projektiranega objekta v naravi. Pri zakoličbi ločimo zakoličevanje v horizontalni ravnini in zakoličevanje višin.

Zakoličenje objekta določa Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), ki za nove objekte, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, predpisuje obvezno zakoličbo objekta, ki se izvede v skladu s pogoji, določenimi v projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija vsebuje podatke o velikosti in lokaciji objekta, na podlagi katerih se izračuna zakoličbene elemente. Pri izračunu je potrebno v prvi vrsti definirati koordinati sistem v katerem se bo izvedla zakoličba. Razvitje ustreznega koordinatnega sistema v prostoru je domena geodetske stroke in teče po določenih pravilih. Koordinatni sistem razvijamo v obliki geodetskih mrež in mora zadostiti vrsti zahtev in kriterijev v odvisnosti od namena in obsega posamezne gradnje.

O zakoličenju objekta je v skladu z geodetskimi predpisi potrebno izdelati zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.